Skontaktuj się z nami
+48 509 44 94 11

Statut

STATUT FUNDACJI KU POMOCY
TEKST JEDNOLITY
ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja pod nazwą „FUNDACJA KU POMOCY” zwana w dalszej treści statutu „Fundacją”, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1991, Nr 46, poz. 203) oraz niniejszego Statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§3

Siedzibą Fundacji jest miasto Tomaszów Mazowiecki, województwo łódzkie.

§4

Właściwym ministrem jest Minister Edukacji Narodowej.

§5

Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i za granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami, w tym w szczególności poprzez wspieranie przez Fundację innych organizacji w tym organizacji pożytku publicznego

§6

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.

§7

Fundacja używa pieczęci podłużnej lub okrągłej z napisem „Fundacja Ku Pomocy”.

§8

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

ROZDZIAŁ II CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§9

Celem działania Fundacji jest:
1)wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju województwa łódzkiego, a w szczególności miasta Tomaszów Mazowiecki oraz innych miejscowości na terenie Polskiej Rzeczpospolitej w tym miejscowości położonych na obszarach wiejskich, polegającego na integracji ładu społecznego, gospodarczego, przestrzennego, kulturalnego i ekologicznego
2)wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego
3)ochrona interesów społeczności lokalnej oraz swoich członków w ramach obowiązującego porządku prawnego
4)integracja mieszkańców miast i wsi, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu

§ 10

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1)prowadzenie szkoły na zasadach przewidzianych prawem i wspieranie innych szkół
2)prowadzenie przedszkola, ogniska przedszkolnego, świetlicy środowiskowej, domu ludowego, klubu dla młodzieży i dla dorosłych mieszkańców
3)prowadzenie Centrum Kształcenia Ustawicznego lub Uniwersytetów Ludowych
4)współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi i organizacjami działającymi w zakresie objętymi celami Fundacji oraz współpracę krajową i zagraniczną z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji
5)organizowanie wszelkich form edukacji dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, kursów, szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji, wystaw i doradztwa, w kraju i za granicą
6)wspieranie edukacji i rozwoju przedsiębiorczości
7)szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury
8)działania na rzecz poprawy jakości życia społeczeństwa województwa łódzkiego, w tym organizowanie i finansowanie szkoleń zawodowych, językowych i osobowościowych oraz szkoleń związanych z przedsiębiorczością, ekologią wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych
9)inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działań wspierających tworzenie nowych miejsc pracy
10)współpracę ze światowymi ośrodkami Community Foundations oraz w Sieci Polskich Funduszy Lokalnych
11)prowadzenie działalności wydawniczej oraz promocyjno-informacyjnej
12)promocja województwa łódzkiego w kraju oraz poza jego granicami
13)przeciwdziałanie bezrobociu i wykluczeniu społecznemu, organizowanie wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji oraz pomocy i opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych, w tym prowadzenie przytulisk i domów opieki
14)rozwój wolontariatu oraz pomoc finansowa organizacjom pozarządowym działającym na terenie województwa łódzkiego
15)promocję zdrowia i zdrowego stylu życia w jak najszerszym rozumieniu tych pojęć, a w szczególności wspieranie działań związanych z ekologią i promocją zdrowia dzieci
i młodzieży na terenie objętym działaniem Fundacji
16)wspieranie działań społecznych i zawodowych kobiet
17)finansowanie udziału w szkoleniach dla osób realizujących cele Fundacji
18)ochronę przyrody i krajobrazu, wspieranie rozwoju turystyki i agroturystyki
19)upowszechnianie sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku, prowadzenie klubów sportowych i organizowanie obozów wypoczynkowych i sportowych
20)prowadzenie schronisk turystycznych i campingów
21)tworzenie funduszy stypendialnych dla utalentowanej młodzieży
22)organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury
23)kształtowanie warunków życia ludzi na obszarach miejskich i wiejskich, w ramach istniejących strategii lokalnych w tym odnowy wsi
24)odbudowę tożsamości i integralności miast i wsi oraz zachowania tradycyjnych wartości życia
25)wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego, tworzenie nowych miejsc pracy
26)wprowadzanie w życie i propagowanie zasad rozwoju zrównoważonego
27)popularyzację rolnictwa ekologicznego
28)wspieranie aktywnego uczestnictwa mieszkańców miast i wsi w Unii Europejskiej i przeciwdziałanie negatywnym skutkom integracji europejskiej i globalizacji
29)organizowanie Partnerstw lokalnych i regionalnych dla realizacji projektów finansowanych z Unii Europejskiej i pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów tych Partnerstw
30)zmiana świadomości społecznej i aktywizowanie mieszkańców miast i gmin województwa łódzkiego
31)prowadzenie działalności integrującej członków Fundacji poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską
32)doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną innym podmiotom zainteresowanym działalnością Fundacji
33)wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Fundacji
34)współpracę z  władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu zainteresowanymi rozwojem społeczeństwa obywatelskiego
35)skupianie wokół idei Fundacji przedstawicieli mediów i nauki oraz wolontariuszy w kraju i za granicą

§11

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych podmiotów prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.

ROZDZIAŁ III MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§12

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 1000 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych).

§13

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§14

Dochody Fundacji pochodzą z:
darowizn, spadków, zapisów,
dotacji i subwencji osób trzecich
dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
wpływów z działalności statutowej Fundacji.
dochodów z działalności finansowej Fundacji.

§15

Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§16

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§17

1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, Fundatora, pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2. Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
4. Fundacja nie może nabywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji, członkowie Rady Fundacji, pracownicy Fundacji, oraz ich osoby bliskie.

ROZDZIAŁ IV ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA FUNDACJI

§18

Organami Fundacji są:
Rada Fundacji,
Zarząd Fundacji.
Za udział w posiedzeniach, Członkowie Rady Fundacji członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać wynagrodzenie określone przez Radę Fundacji, nie wyższe niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. 2000 r. Nr 26 poz. 306 z późn. zm.).
Nie wolno łączyć funkcji członka Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.

RADA FUNDACJI

§19

Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach kontrolnych, inicjatywnych
i opiniotwórczych.
W skład Rady Fundacji wchodzi od 3 do 11 osób, powołanych przez Fundatora na okres 3 lat.
W przypadku śmierci Fundatora następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje i odwołuje swą decyzją Rada.
Członkowie Rady Fundacji mogą być odwołani przed upływem kadencji z przyczyn wymienionych w § 26 ust. 3 lit. b-e.
Członkowie Rady Fundacji:
nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

§20

Do Rady Fundacji należy:
kontrola całokształtu działalności Fundacji,
ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
uchwalanie regulaminu pracy Zarządu.

§21

Rada Fundacji na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady Fundacji.

§22

Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji, nie rzadziej niż 2 razy w roku. W posiedzeniach tych uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji w celu składania wyjaśnień.

§23

Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, z tym że dla ważności tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Przewodniczącego, lub w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczącego.

§24

Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos.

§25

1. Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
2. Udział osób wymienionych w pkt. 1 w posiedzeniach Rady ma charakter doradczy.

ZARZĄD FUNDACJI

§26

Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się z 3 do 5 osób i jest powoływany na okres 3 lat przez Fundatora. W przypadku śmierci Fundatora członków Zarządu Fundacji wybiera i odwołuje Rada Fundacji, w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka Zarządu.
Odwołanie członka Zarządu przez Fundatora następuje w przypadku:
złożenia rezygnacji,
podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywalnie funkcji członka Zarządu,
choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
nienależytego wypełniania funkcji członka,
istotnego naruszenia postanowień Statutu.
Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§27

Pracami Zarządu kieruje Prezes powoływany przez Fundatora.

§28

Prezes z grona Zarządu wyznacza wiceprezesów.

§29

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
Zarząd działa według regulaminu zatwierdzonego przez Radę Fundacji.

§30

Zarząd Fundacji:
reprezentuje ją na zewnątrz,
opracowuje roczne i wieloletnie plany pracy,
sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
sprawuje zarząd nad jej majątkiem,
przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji,
kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych,
podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek i fundacji,
występuje z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji,
powołuje kierowników zatwierdza regulamin organizacyjny zakładów.

§31

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes lub dwóch członków Zarządu łącznie.

§32

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym prezesa lub wiceprezesa Zarządu.

§33

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na pół roku.

§34

Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
Wynagrodzenia członków Zarządu określa Fundator.

§35

Warunki pracy i płacy pracowników biura Fundacji określa Zarząd.
Wynagrodzenie członków i pracowników biura Fundacji jest wypłacane z wypracowanych środków.

ROZDZIAŁ V ZMIANA STATUTU

§36

Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu.

ROZDZIAŁ VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§37

Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Decyzję o połączeniu podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu.

§38

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.